રજીસ્ટ્રેશન નંબર : એ / 650 / ગાંધીનગર

હાલના કારોબારી મેમ્બરનો પરિચય

આઈ. એમ. પટેલ
આઈ. એમ. પટેલ (Vihar)
ખજાનયી
+91 9909921881
Patel Nileshbhai R
Patel Nileshbhai R (Ramnagar)
[Sector-1,8]
9099902909
Patel Babubhai K
Patel Babubhai K (Sokhda)
Randesan
9974749555
Patel Jtendrakumar A
Patel Jtendrakumar A (Delvada)
[Sector-2]
9909925534
Patel Ramanlal M
Patel Ramanlal M (Vihar)
[Sector-3,4]
8980015712
Patel Rameshbhai R
Patel Rameshbhai R (Itadara)
[Sector-5]
9426727251
Patel Bharatbhai b
Patel Bharatbhai b (Mansa)
[Sector-6]
9825041982
Patel Sharadbhai J
Patel Sharadbhai J (Jantral)
[Sector-7]
9327001140
Patel Mangaldas S
Patel Mangaldas S (Aajol)
[Sector-12,13,14,15,16,17]
9426412831
Patel Vasudevbhai M
Patel Vasudevbhai M (Delvada)
[Sector-19,20,21]
9737196339
Patel Indravadan M
Patel Indravadan M (Vihar)
[Sector-22]
9909921881
Patel Pravinbhai C
Patel Pravinbhai C (Delvada)
[Sector-22]
9428016148
Patel Vikeshbhai M
Patel Vikeshbhai M (Delvada)
[Sector-22]
9328722075
Patel B M
Patel B M (Delvada)
[Sector-23,24,25]
9427305558
Patel Arvindbhai P
Patel Arvindbhai P (Mansa)
[PDPU]
9825126761
Patel Sanjaybhai A
Patel Sanjaybhai A (Padusma)
[26 Green City]
9727371898
Patel Jayantibhai G.
Patel Jayantibhai G. (Jamla)
[26 Green City]
9924226713
Patel Jayeshbhai J
Patel Jayeshbhai J (Ridrol)
[26 Kishannagar]
9974251256
Patel Kanubhai P
Patel Kanubhai P (Kukarvada)
[26 Kishannagar]
9426022444
Patel Bhikhalal S
Patel Bhikhalal S (Padusma)
[Sector-27]
9428050225
Patel Yogeshbhai D
Patel Yogeshbhai D (Itadara)
[Sector-27]
9426268854
Patel Kiritkumar B
Patel Kiritkumar B (Ridrol)
[Sector-28]
9427703431
Patel Chandrakantbhai A
Patel Chandrakantbhai A (Soja )
[Sector-29]
9408217495
Patel Mahendrabhai A
Patel Mahendrabhai A (Padusma)
[Sector-30]
9425551351
Patel Rameshbhai K
Patel Rameshbhai K (Ramnagar (P))
[Pethapur, G.E.B]
8401323448
Patel P M
Patel P M (Ramnagar)
[Urjanagar]
9924184724
Patel Vasudevbhai H
Patel Vasudevbhai H (Delvada)
[Kudasan]
9725152588
Patel Rameshbhai M
Patel Rameshbhai M (Delvada)
[Kudasan]
9825072851
Patel Jitendra Kumar K
Patel Jitendra Kumar K (Jantral)
[Kudasan]
9426562618
Patel Arvindbhai B
Patel Arvindbhai B (Mansa)
[Sargasan, KH-Road]
9825011294
Patel Janakkumar C
Patel Janakkumar C (Vihar)
[PDPU]
9574553157
Patel Udaybhai Ramanbhai
Patel Udaybhai Ramanbhai (Ramnagar (P))
Sector 2
99988 10813
Patel Amitbhai M
Patel Amitbhai M (Ranchhodpura (Jamla))
[Sargasan, KH-Road]
99252 37528
Patel Pravinbhai S (Pepsi)
Patel Pravinbhai S (Pepsi) (Pundhara)
[Sector-27]
97232 34242